T.C. Antalya Bölge İdare Mahkemesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü Prof.Dr.Ertan Yılmaz’a 5.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı iken birinci basamak sağlık hizmeti veren mediko sosyale sürgün edilen ve hastanedeki görevine son verilen Prof. Ertan Yılmaz, yürütülen mücadele sonucunda mediko-sosyale görevlendirmesi hukuka aykırı bulunmuş ve görevine geri dönmüştü.

Parayı bağışlayacak
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü aleyhine ayrıca sembolik tazminat davası açan Prof.Dr.Ertan Yılmaz’a T.C. Antalya Bölge İdare Mahkemesi 5.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Konuyla ilgili çok fazla yorum yapmayacağını ve her şeyin ortada olduğunu belirten Prof.Dr. Yılmaz, “Bu tür olumsuzlukları hiç kimsenin yaşamamasını diliyorum. Bu süreçte destek olan herkese, doğrudan müdahil olan TTB Merkez Konseyi, TTB-UDEK-UYEK, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Antalya Tabip Odası, Türk Dermatoloji Derneği, Deri ve Zührevi Hastalıklar derneklerine ve bu davalardaki avukatlarım Ziynet ÖZÇELİK, Mustafa ŞAHİN ve Cankat ŞAHİN’e sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, tazminat davasını sembolik olarak açtığının altını çizerek, tazminat olarak alacağı parayı Antalya Sakatlar Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı.

 

İlk açılan davada Bölge İdare Mahkemesi karar gerekçesinde özetle;
Profesör ve Anabilim Dalı Başkanı olan davacının yükseköğretim kurumu olan Üniversite’de ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)’de görev yapmasının tartışmasız olduğunu,
Bir yükseköğretim kurumu niteliği taşımayan ve öğretim üyesi olmayan hekimlere gördürülmesi olanaklı Mediko’daki sağlık hizmetleri için görevlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığını,
Rektörün böyle bir işlemi yapmaya yetkili olmadığını, bu görevlendirme işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden de açıkça hukuka aykırı olduğunu, Öğretim üyelerinin 2547 sayılı Kanunda belirtilen usul ile sayılan yerler ve görevler dışında görevlendirilemeyeceğini saptadı.
Prof. Ertan Yılmaz’ın eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla kendi alanının uygulama ihtiyacı ve meslek dalının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim – öğretim, uygulama ve araştırmalarını sürdüreceği Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)’deki görevlendirilmesinin Rektörlükçe iptal edilmesine de hukuken olanak bulunmadığını,
Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olan davacının eğitim – öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak şeklindeki asli görevlerini yerine getirmekten alıkonulmasının açıkça hukuka aykırı olduğunu, bu durumun giderilmesi güç zarara neden olduğunu belirtmiştir

Konuyla ilgili o günlerde yapılan ortak açıklama

Prof. Dr. Ertan Yılmaz’a yöneltilen üniversiter hak gaspını kınıyoruz!
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü bu “yanlış” uygulamadan vazgeçmeye davet ediyoruz.
Gün geçmiyor ki yeni bir “keyfî” uygulama sonucunda bir hak ihlali ile karşılaşılmasın. Bu kez de Akdeniz Üniversitesi’nde bir tıp profesörü hastanedeki görevinden uzaklaştırıldı.
Üstelik hiç beklenmedik bir şekilde, hiç beklenmedik bir zamanda !

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevî Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Yılmaz, rektörlük tarafından Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na geçici olarak 3 aylık görevlendirildi. Bu görevlendirmeyi takiben de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki görevine son verildi. Bu ne cüret!

Prof. Dr. Ertan Yılmaz, halen oy birliği ile seçilmiş olduğu Anabilim Dalı Bakanlığını sürdürmekte, aynı zamanda Türk Dermatoloji Derneği Başkanlığını yürüten saygın ve aynı zamanda çok çalışkan bir hekim ve akademisyendir. Bölgede hizmet veren tek merkez olup günde ortalama 20 hastaya hizmet veren fototerapi ünitesinin çok uzun bir süredir tek sorumlusu olarak görev yapmakta ve tüm hastaların sorumluluğunu taşımaktadır. Aynı şekilde bölgede tek olarak hizmet veren Sedef Hastalığı Polikliniği’nin sorumluluğunu ve danışmanlığını meslektaşları ile birlikte yürütmekte, hem uzmanlık öğrencisinin eğitimi hem de hasta hizmetinin parçası olarak servis, poliklinik, müdahale ve günübirlik cerrahi alanında diğer öğretim üyeleriyle işbirliği ve uyum içinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın, çok sayıda uluslararası ve ulusal dergilerde basılmış bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Bu kadar başarılı bir hekim ve akademisyeni hiç bir gerekçe gösteremeden ve hiç bir hukuki dayanak sunamadan Tıp Fakültesi Hastanesindeki görevinden alıp idarî bir göreve getirmek ancak ve ancak kişisel husumetin ürünü olabilir. Bu örnek, ne yazık ki günümüzde kimi üniversitelerimizin hangi saiklerle ve hangi ölçütlere göre yönetildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu uygulama, bir ölçüde, 12 Eylül asker darbesinin bir uzantısı niteliğinde olan 2547 sayılı YÖK yasasının geçtiğimiz 30 yılda onlarca değişiklikle daha baskıcı ve antidemokratik uygulamaları kapsamındaki uygulamalardan birisi olarak da değerlendirilebilir, değerlendirilmelidir. YÖK yasasının yöneticilere tanıdığı geniş yetkiler, yetkilerin kullanımındaki “kişisel” insiyatifler bu ve benzeri uygulamaların pratikte yaşanmasını ne yazık ki kolaylaştırmaktadır.

Böylesi bir sistem içerisinde, üniversite bileşenleri, akademisyenler, özgürce araştırmalarını, çalışmalarını ve düşüncelerini kamuya açıklamaktan her geçen gün daha da uzaklaştırılmaktadır. Sonuçta, toplumda, zihinlerde “akademi”, “liyakat”, “bilim”, “temiz toplum”, “güven” gibi özel olan kavramların içi boşaltılmakta, üniversite ve toplum arasındaki uçurum gün geçtikçe derinleşmektedir. Bu kaygı çok temel bir kaygıdır, dikkate alınmalıdır !
TTB, uzmanlık dernekleri, ilgili tüm üniversite bileşenleri olarak Prof. Dr. Ertan Yılmaz’a yöneltilen “taciz” niteliğindeki uygulamayı kınıyoruz!

Bu uygulamayı geri alması için Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü ve YÖK Başkanı’nı ivedilikle göreve davet ediyoruz.

Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın hak arama mücadelesinin takipçisi ve destekçisi olacağımızı da kamuoyu ile paylaşır, saygılar sunarız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here