TMMOB Antalya İKK bir basın açıklaması düzenleyerek, “Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz” dedi.

Kışlahan Meydanında bir basın açıklaması düzenleyen TMMOB Antalya İKK üyeleri, “19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümünü 19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ olarak kutlayacaklarını söylediler.

TMOBB Antalya İKK adına basın açıklamasını okuyan Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer” her 19 Eylül gününün “Mühendis, Mimar ve Şehir Plâncıları Dayanışma Günü” olarak kutlanması istendi.

TMMOB 41. Olağanüstü Genel Kurulu’nda bundan sonra her yıl 19 Eylül gününün Mühendis Mimar ve Şehir Planlamacıları Dayanışma günü olarak kutlanması kararı alındığını hatırlatan Tuncer, “Başka bir dünya mümkünü kılabilmek için tüm emek ve demokrasi güçlerinin bir arada mücadele yürütmesinin önemi bugün daha da büyüktür. İşte bu yüzden “19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’ tıpkı bundan 32 yıl öncesinin coşkusu ile kutlanmalı.”dedi.

TMMOB etkili taşıyıcıdır

Tuncer, 23 odanın üst birliği olan TMMOB’nin, 57 yılda, meslek-meslektaş haklarının korunması, geliştirilmesi, diğer yandan mesleki bilgi birikimi ve örgütsel gücünün ülke kalkınması, sanayileşmesi ve toplumun yararına sunulması doğrultusundaki perspektifin etkili taşıyıcısı olduğunu savundu. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının, siyasi iktidarlar tarafından ikinci plana itilmiş hale dönüştürüldüğünü de ifade eden Tuncer şunları kaydetti: ”Bilim, teknoloji, ar-ge, inovasyon, sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme politikalarının dinamik gücü olması gereken mühendis, mimar ve şehir plancıları, siyasi iktidarlar tarafından ikinci plana itilmiş, bazı alanlarda yetkiler Uluslar arası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar ise neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri, kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir. Kentler, rantlara göre şekillendirilmiş ve plansızlık egemen kılınmıştır.” Meslek mensuplarının diğer alanlardaki aktivitesine de değinen Tuncer, şöyle devam etti: ”Çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmakta, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmaktadır.”

KHK’ların içeriği

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bazı KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK ve diğer ilgili KHK’lerle kamu yönetiminin tekelci bir yönde yeniden düzenlendiğini dile getiren Tuncer, şunları söyledi: ”Gerek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa ve yasalara açık aykırılık oluşturacak bir şekilde Çervre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet denetimini aşan tekelci, otoriter bir yönetim anlayışının ürünüdür. Bu düzenlemeler, bazı özerk kamu tüzel kişiliklerinin özerkliğini ortadan kaldırmakta, bazılarını da doğrudan bakanlık bünyesine almaktadır. Bu düzenlemeler, kamusal hizmetleri kamu otoritesi yoluyla serbestleştirip piyasaya ve rant alanlarına dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu düzenlemelerle, yerel yönetimlerin yapı, ruhsat ve benzer yetkilerini bakanlık üstlenmekte, tüm çevre, milli parklar, koruma alanları, doğal SİT alanları talana açılmakta, kentsel dönüşüm merkezileştirilmekte, kamuda sözleşmeli personel dışı uzmanlığa geçilmekte, kırsal alan imar yasası kapsamının dışına çıkarılmakta, mera, yaylak ve kışlaklar imara ve turizme açılmakta, yapı denetimi yasasının denetim kapsamı daraltılmakta, denetimsiz yapılaşmanın sınırları ise genişletilmektedir.”

Tarihsellikle uyum

Tuncer, siyasi iktidarın, bu koşullarda mesleğe ve örgüte yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruşun, 19 Eylül 1979’un tarihselliği ile tam bir uyum içerisinde olduğunu da vurgulayarak,  ”Bugün, hepimiz TMMOB’liyiz diyen emek ve demokrasi güçleriyle birlikte sokaklardayız. 19 Eylül 1979’un örgütleyicisi Teoman Öztürk ve arkadaşlarına selam olsun. Selam olsun dönemin TMMOB kadrolarına, örgütlü üyelerine, selam olsun TMMOB’nin bugününü yaratanlara, selam olsun bugün de TMMOB’nin onurlu yürüyüşünü, dik duruşunu sürdürenlere ve sürdürmeye niyeti olanlara. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Yaşasın TMMOB, yaşasın örgütlülüğümüz.”dedi

Tuncer açıklamasının devamında “Bundan 32 yıl önce, 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları ekonomik ve demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Mimar, mühendis ve şehir plancılarının tarihe not düştükleri o büyük günün mücadele ve dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi üzerinde geleceğe taşımak için, 19 Eylül’ü ‘TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’ olarak kutluyoruz. TMMOB’nin ‘bir günlük iş bırakma eylemi’ çağrısını, grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olmadıklarından ücretli tek taraflı ve çok düşük düzeyde belirlenen, işsizliğe, geçim sıkıntısına mahkum edilen emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu için baskılara, kıyımlara ve saldırılara uğrayan mühendis ve mimarlar büyük bir inanç ve tam bir kararlılık içerisinde işyerlerinde uyguladılar. Bu bağlamda, 19 Eylül 2011’i TMMOB’ye yönelik geliştirilen saldırı dalgasına karşı omuz omuza direnmenin bir çağrısı olarak ‘Mesleğimize ve Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz’ şiarıyla kutluyoruz. 19 Eylül’ün tarihsel anlamıyla herkesin huzurunda, ortak kurtuluşumuzun yegane güzergahı olan bu sokaklardan ve Türkiye’nin her yerinden güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla, yılmadan ve usanmadan mücadele ederek örgütümüzü ve mesleğimizi savunacağız” şeklinde konuştu.

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün 19 Eylül.

Bugün mimar, mühendis ve şehir plancılarının mücadele dolu tarihleri açısından önemli bir gün.

Bugün “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”

Bundan 32 yıl önce, 19 Eylül 1979‘da TMMOB‘nin çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları, ekonomik ve demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Mimar, mühendis ve şehir plancılarının tarihe not düştükleri o büyük günün mücadele ve dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak için, 19 Eylül‘ü “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutluyoruz.

1979 Türkiye‘sinde bir yandan pahalılığın, işsizliğin ve açlığın diğer yandan da baskıların, kıyımların ve faşist katliamların kol gezdiği koşullarda TMMOB, tüm mimar ve mühendisleri bir günlük iş bırakma eylemine çağırmıştı.

TMMOB‘nin “bir günlük iş bırakma eylemi” çağrısını, grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olmadıklarından ücretleri tek taraflı ve çok düşük düzeyde belirlenen; işsizliğe, geçim sıkıntısına mahkum edilen; emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu için baskılara, kıyımlara ve saldırılara uğrayan mühendis ve mimarlar, büyük bir inanç ve tam bir kararlılık içerisinde işyerlerinde uyguladılar.

19 Eylül 1979 Çarşamba günü, 49 il ve 443 işyerinde mühendis ve mimarların yanı sıra; işçi, teknik eleman, memur, sağlık görevlisi vb. çalışanların da aralarında yer aldığı 100 bini aşkın çalışanın aktif olarak katıldığı eyleme teknik eğitim gören öğrenciler de destek verdi. Eylem aynı zamanda çalışanların ortak mücadelesi açısından da bir örnek oluşturdu.

19 Eylül‘ün anlamı TMMOB‘nin tarihsel sürekliliği içerisinde karakterini aldığı mücadele süreçlerinde gelişmiştir. İşte böylesi bir mücadele gününü “Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının Dayanışma Günü” olarak ilan etmenin ve kutlamanın, onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz.

32 yıl sonra TMMOB Türkiye‘nin her yerinden sesleniyor:

 

Selam olsun Teoman Öztürk‘e ve arkadaşlarına.

Selam olsun 19 Eylül‘ü yaratanlara.

Selam olsun bugün de 19 Eylül anlayışının sürdürücülerine.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB; bugünü geçmişteki bağlamlarından kopararak yorumlamaya dayalı görüşlerin aksine, geleceğin ancak geçmişin ayak izlerinden bugüne ve yarına uzanan diyalektik bir yol üzerinden gidilerek kazanılacağının bilincindedir. Bugün yaşadığımız bütün olumsuzlukların nasıl ki geçmişteki iktidarlar ve uygulanan politikalar ile bir bağlantısı varsa, bu olumsuzlukların aşılması noktasında gösterilecek çaba ve direncin de geçmişteki mücadele çizgimizle doğrudan bağlantısı vardır.

Bu bağlamda, 19 Eylül 2011‘i TMMOB‘ye yönelik geliştirilen saldırı dalgasına karşı omuz omuza direnmenin bir çağrısı olarak “Mesleğimize ve Örgütümüzü Sahip Çıkıyoruz” şiarıyla kutluyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemizin son 30 yılı emperyalizmin tahakkümü altında yeni bir sömürü düzeninin kademeli olarak inşa edilmesi süreci olarak şekillenmiştir. Özal ile başlayan özelleştirme ve piyasalaştırma süreçleri kesintisiz olarak günümüze kadar uygulanarak ve ‘devlet, planlama, kontrol, düzenleme‘ kavramlarına savaş açılarak piyasacı düzenin alt yapısı inşa edilmiştir. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarından biri olan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ile mühendislik hizmetleri dahil enerjiden suya, sağlıktan eğitime, sosyal güvenlikten ulaşıma kadar tüm toplumsal hizmetler uluslararası ticarete açılmıştır. AKP İktidarı döneminde, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin istekleri doğrultusunda ekonomik sosyal yaşam, kamu idari yapısı, personel rejimi ve emek süreçleri neoliberal politikalar temelinde yeniden düzenlenmiş, bu yönde birçok yasa çıkarılmış, mevzuat baştanbaşa değiştirilmiştir. Doğrudan yabancı yatırımlar, iş yasaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yerel yönetimler, tarım, gıda, yapı, enerji, çevre ve kırsal çevre, Ar-Ge, kamu ihaleleri düzenlemeleri bunlardan yalnızca bazılarıdır.

AKP İktidarı emperyalizme bağımlılık temelinde gelişen bu inşa sürecinin bugünkü aktörü olarak görevini sürdürmektedir. AKP, ekonomik alanı neoliberal politikalarla, toplumsal alanı da cemaat-tarikat ağları ile kuşatma altına almıştır. Öte yandan yıllardır onlarca canımıza mal olan ve çözüm bekleyen Kürt sorunu tam anlamıyla işin içinden çıkılmaz bir hale getirilmiştir.

AKP, bu sürece karşı gelişen bütün muhalefeti baskı ve zor kullanarak etkisizleştirmeye, yok etmeye çalışmaktadır. Dereler özgür aksın diyenlerden basılmamış kitaplara, parasız eğitim isteyen öğrencilerden sendika isteyen işçilere, emekçilere ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan örgütümüz TMMOB‘ye kadar her kesim ciddi bir saldırıya maruz kalmaktadır.

Örgütümüz TMMOB de, AKP‘nin “ustalık dönemi”ne denk getirdiği büyük bir saldırı altındadır. Çünkü TMMOB kolay lokma değildir, bir çırpıda yıkılacak ve teslim olacak bir örgüt değildir, AKP‘lileşmeyi kabul edecek bir örgüt değildir, sömürüye, baskıya ve zulme sessiz kalacak bir örgüt değildir, tek başına dahi kalsa “kral çıplak” demekten asla vazgeçecek bir örgüt değildir.

Seçimlerden önce Meclis‘ten geçirilen yetki kanununa dayanarak alelacele ve ardı ardına yayınladığı kanun hükmünde kararnameler de göstermiştir ki, AKP tam gaz yoluna devam etmektedir. Kamu yönetimi, piyasanın ihtiyaçlarına ve AKP İktidarının başkanlık sistemi heveslerine göre yeniden dizayn edilmektedir.

AKP, şimdi de TMMOB‘yi yeniden yapılandırıp işlevsizleştirmeye ve yok etmeye çalışmaktadır. AKP İktidarı KHK ile kurduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde oluşturduğu Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile mesleğimizi ve örgütümüz TMMOB‘yi hedef almıştır. Çünkü TMMOB; çevreyi tahrip eden, kentlerimizi, kıyılarımızı, ormanlarımızı yağmalayan, kamusal değerlerimizi sermayeye peşkeş çeken anlayışın önünde bir engeldir. Çünkü TMMOB öznesinde insanın olduğu bir mesleğin uygulayıcıların örgütüdür, insan haklarından yana, barışı savunan ve bunun için gereğini yapan bir meslek örgütüdür.

Eğer AKP, TMMOB‘ye karşı savaş açmışsa çok iyi bilmelidir ki; bizler mimar, mühendis ve şehir plancıları olarak aklın ve bilimin devrimci özünde cephemizi almış bulunuyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,

19 Eylül‘ün tarihsel anlamıyla herkesin huzurunda, ortak kurtuluşumuzun yegâne güzergâhı olan bu sokaklardan ve Türkiye‘nin her yerinden güçlü bir şekilde haykırıyoruz:

“Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla, yılmadan ve usanmadan mücadele ederek örgütümüzü ve mesleğimizi savunacağız.”

 

Yaşasın TMMOB.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here